<kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

           <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

               <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                   <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                           <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                               <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                   <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                       <kbd id='36xcBWMpj8WjnG1'></kbd><address id='36xcBWMpj8WjnG1'><style id='36xcBWMpj8WjnG1'></style></address><button id='36xcBWMpj8WjnG1'></button>

                                         产品分类

                                         新闻资讯

                                         主营业务

                                         环保新闻

                                         当前位置:绿盾环保科技 > 环保新闻 >

                                         亚游集团_招商证券股份有限公司关于非果真刊行公司债券得到上海证券买卖营业所挂牌转让无贰言函的通告

                                         作者:亚游集团 发布时间:2018-02-20 23:24 阅读:891

                                         证券代码:600999           证券简称:招商证券          编号:2018-003

                                         招商证券股份有限公司关于非公开发行公司债券

                                         获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

                                         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                         根据招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会审议通过的《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》,公司决定发行非公开发行公司债券,并于近日收到上海证券交易所《关于对招商证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函 [2018]160号)。根据该无异议函,上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过400亿元的公司债券在上海证券交易所的挂牌转让无异议,同意本次债券采取分期发行方式,由公司自行销售,无异议函自出具之日起12个月有效。公司将严格按照相关要求,做好发行非公开发行公司债券的相关工作。

                                         特此公告。

                                         招商证券股份有限公司

                                         董事会

                                         2018年2月9日